Thursday, 26/11/2020 - 18:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Nghinh Tường

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN NGHINH TƯỜNG

 

 

Số: 76/ KH /TrMN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


                                                        Nghinh Tường, ngày06 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2017

 


Căn cứ công văn số 724/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai, Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017.

Trường mầm non Nghinh Tường xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luậtnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên về ý nghĩa, mục đích của ngày pháp luật Việt Nam, trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị, giáo dục ý thức tôn trọng Hiến pháp, pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức và học sinh trong toàn trường.

b) Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,  gắn với quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản pháp luật, mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, các mục tiêu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng;

c) Phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn xã hội.

2. Yêu cầu

a) Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng từ ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn, chi đoàn thanh niên Cộng sản HCM, các tổ chuyên môn, tổ công đoàn;

b) Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật của những năm trước; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2017, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương hình thức phù hợp với ngành và cấp học; huy động mọi nguồn lực xã hội gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, gắn với triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, các hoạt động đoàn thể, xã hội, các phong trào quần chúng;

d) Xác định cụ thể trách nhiệm tổ chức và tham gia tổ chức Ngày Pháp luật của đơn vị; sự phối hợp, kết hợp với các đơn vị liên quan.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính tháo gỡ vưỡng mắc, khó khăn để đồng hành của người dân và doanh nghiệp”.

2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam”;

- “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

1. Nội dung

a) Tuyên truyền, quán triệt, các quy định mới về giáo dục, các chương trình hoạt động của chính phủ, kế hoạch hành động của nghành giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Quốc hội vê kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm( 2016-2020)

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tập trung quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ngân sách nhà nước, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật bảo hiểm xã hội…; pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ; nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ;

b) Tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 như: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi)… và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;

c) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên…

d) Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển của đất nước về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào, hoạt động kỷ niệm những sự kiện đặc biệt của đất nước, của đơn vị, địa phương trong năm 2017;

2. Hình thức

a) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trong nhà trường bằng các hình thức thích hợp như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật qua các buổi giao lưu, sinh hoạt chuyên môn, họp hội đồng, sinh hoạt tổ Công đoàn, tổ chuyên môn…

b) Thực hiện việc tuyên truyền, khẩu hiệu về “Ngày pháp luật” năm 2017 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn tại đơn vị.

c) Tổ chức các hội nghị, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở.

3. Thời gian

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2017 trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06 tháng 11 năm 2017 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung trọng tâm tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2017 và nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện như sau:

- Đối với Công đoàn cơ sở

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNamnăm 2017;

Phối hợp với các tổ chuyên môn, tổ Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hò Chí Minh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 của trường mầm non Nghinh Tường.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng GD& ĐT (để b/c);

- Website nhà trường;

- Các Tổ CM, Tổ CĐ( t/h)

- Lưu VP;

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Thị Nga

 

 

                                                                                       

 

 

Tác giả: Triệu Thị Kim Phượng - Triệu Thị Kim Oanh
Nguồn: mnnghinhtuong.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 238
Năm 2020 : 5.851