Thursday, 26/11/2020 - 20:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Nghinh Tường

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018

    

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN NGHINH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                          Số     67b /KH-TrMN                                                                                                          Nghinh Tường, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở năm học  2017 – 2018

 


Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGD-ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;

Căn cứ công văn số 639/PGDĐT-CMMN ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017-2018;

         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 trường Mầm non Nghinh Tường xây dựng kế hoạch tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo

 dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường;

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

 cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;

- Thông qua hội thi đánh giá được chất lượng chuyên môn, tay nghề của các giáo viên qua việc sử dụng công nghệ thông tin, linh hoạt, sáng tạo trong việc lồng ghép một trong các nội dung như kỹ năng sống, nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và lồng ghép dạy tiếng việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số, thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát triển vận động cho trẻ qua việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Có chính sách khuyến khích đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, xuất sắc cấp trường.

2. Yêu cầu:

- 15/15 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đang giảng dạy tại trường tham gia hội thi.

- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được quy định trong  Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non về các văn bản chỉ đạo của nghành.

- Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi truyền đạt, phổ biến kinh ngiệm chăm sóc, giáo dục trẻ.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung:

a/ Bài thi kiểm tra năng lực:

Bài thi  kiểm tra năng lực: gồm các nội dung; tự luận và soạn giáo án, nội dung liên quan đến việc hiểu biết về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ phạm vi trong chương trình GDMN. Thi bài kiểm tra năng lực bao gồm những hiểu biết về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến:

+ Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28 ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN;

       + Công văn số 639/PGDĐT-CMMN ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017- 2018;

      + Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên hè cho CBQL, Giáo viên mầm non năm học 2017 – 2018.

         b/ Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:

+ Thực hiện một hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), một hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo).

+ Nội dung tổ chức hoạt động  giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non.

2. Hình thức thi:

a/ Thi kiểm tra năng lực: Là bài thi viết tự luận. Thời gian do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định.

b/ Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại các nhóm lớp ở khu chính. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó do giáo viên tự chọn và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục ít nhất là một tuần trước thời điểm thi giảng.

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng tham gia hội thi:

- Tham gia hội thi cấp trường là những giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại trường Mầm non Nghinh Tường.

2. Số lượng:

- 15 người.

3. Điều kiện tham gia hội thi:

 - Mỗi giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo và đã được áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng viết thành báo cáo hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử dụng, được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại Khá trở lên trong thời gian 02 năm học gần

nhất năm tổ chức Hội thi;

-  Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo quy định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 02 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi.

- Mỗi giáo viên than gia Hội thi phải nộp 01 bản tóm tắt thành tích cá nhân của mình trong 02 năm gần nhất có xác nhận của hiệu trưởng.

- Có một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tham gia Hội thi tự sáng tạo có xác nhận của Hiệu trưởng về việc đã ứng dụng đạt hiệu quả cao tại các cơ sở giáo dục mầm non.

IV. BAN TỔ CHỨC, BAN THƯ KÝ VÀ GIÁM KHẢO HỘI THI

1. Ban tổ chức.

- Ban tổ chức hội thi do Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập.

2. Ban giám khảo, ban thư ký, ban đề thi.

- Ban giám khảo, Ban thư ký và Ban đề thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian tổ chức Hội thi.

- Hội thi được tiến hành trong tháng 11/2017.

* Nhận hồ sơ dự thi:

+ Các giáo viên tham gia dự thi nộp hồ sơ về Ban tổ chức hội thi ngày 10 tháng 11 năm 2016.

* Thi năng lực:

+ Thi năng lực: Tổ chức vào ngày 06 tháng 11 năm 2017.

+ Từ 8giờ - 8giờ 30 phút khai mạc hội thi.

+ Từ 8giờ 30 phút - 10giờ 30 phút Phát đề thi và giáo viên làm bài thi.

* Thi thực hành:

+ Tổ chức trong 3 ngày: Từ ngày 14/11/2017 đến ngày 16/11/2017.

+ Sáng ngày 17/11/2017 tổng kết hội thi tại khu chính.

2. Địa điểm:

- Thi kiểm tra năng lực: Tại khu chính.

- Thi thực hành: Tại các nhóm, lớp ở khu chính.

 VI. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG THI:

1. Thi năng  lực: Đánh giá theo thang điểm 10.

- Trình bày.

- Nội dung.

- Liên hệ.

2. Thi thực hành: Đánh giá theo thang điểm 20.

- Chuẩn bị.

- Kĩ năng sư phạm.

- Kiến thức.

-Thái độ sư phạm.

- Hiệu quả.

Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 1 điểm, trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo xem xét và có quyết định.

VII. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:

1. Tiêu chuẩn đánh giá.

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu

cầu sau:

+ Đảm bảo đủ điều kiện dự thi.

+ Bài thi năng lực đạt loại giỏi từ 8 – 8,9 điểm, đạt loại xuất sắc đạt từ 9 điểm trở lên.

+ Bài thi thực hành đạt loại giỏi phải đạt 18 – 18,9 điểm, đạt loại xuất sắc đạt 19 điểm trở lên.

2. Kết quả

- Đối với mỗi cá nhân tham dự thi được đánh giá theo các nội dung trên và xếp loại như sau:

+ Đạt giáo viên giỏi xuất sắc cấp trường: Bài thi năng lực đạt từ 9,0 điểm trở lên, thi thực hành đạt từ 19,0 điểm trở lên.

+ Đạt giáo viên giỏi cấp trường: Bài thi năng lực phải đạt từ 8 trở lên, phần thi thực hành phải đạt từ 18- 18,9 điểm.

VIII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI

1. Khen thưởng:

- Đạt giáo viên giỏi xuất sắc: Mức thưởng  100 000đ/ người.

- Đạt giáo viên dạy giỏi: Mức thưởng trị giá 80 000đ/ người.

2. Kỷ luật:

- Cá nhân nào vi phạm  những điều quy định trong điều lệ và trong kế hoạch sẽ tùy mức độ nặng nhẹ mà chịu hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền dự thi và hủy kết quả thi.

3. Khiếu nại:

- Cá nhân có quyền khiếu nại những vấn đề trong phạm vi Hội thi tổ chức. Việc khiếu nại phải đúng người, đúng việc, có căn cứ (minh chứng) kịp thời.

- Cá nhân khiếu nại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về đơn khiếu nại của

cá nhân đó.

Trên đây là kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở năm học 2017-2018 của

trường Mầm non Nghinh Tường./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Võ Nhai;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Thị Nga

 

 

 

Câu hỏi thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018

Câu 1: Đồng chí hãy trình bày nhiệm vụ chung theo công văn số 639/PGDĐT-CMMN ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017 – 2018?

Câu 2: Đồng chí hãy nêu nhiệm vụ cụ thể theo văn số 639/PGDĐT-CMMN ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017 – 2018?

Câu 3: Trình bày giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ trong đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục nâng cao chất lượng thực hiện chăm sóc giáo dục mầm non? Liên hệ thực tế lớp đồng chí đang phụ trách?

Câu 4: Nêu những biểu hiện và hạn chế trong giao tiếp, ứng xử của giáo viên mầm non đối với trẻ và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của trẻ mầm non? Liên hệ với bản thân?

Câu 5: Đồng chí hãy nêu các hoạt động giáo dục của trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo? Soạn một hoạt động học theo nhóm, lớp đồng chí đang phụ trách?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 1

ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

( Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1: Nêu những biểu hiện và hạn chế trong giao tiếp, ứng xử của giáo viên mầm non đối với trẻ và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của trẻ mầm non? Liên hệ với bản thân?

Câu 2: Đồng chí hãy nêu các hoạt động giáo dục của trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo? Soạn một hoạt động học theo nhóm, lớp đồng chí đang phụ trách?./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

( Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1: Trình bày giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ trong đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục nâng cao chất lượng thực hiện chăm sóc giáo dục mầm non? Liên hệ thực tế lớp đồng chí đang phụ trách?

Câu 2: Đồng chí hãy nêu các hoạt động giáo dục của trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo? Soạn một hoạt động học theo nhóm, lớp đồng chí đang phụ trách?./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Hà Thị Dậu
Nguồn: mnnghinhtuong.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 239
Năm 2020 : 5.852